Přejít na obsah

Minulé granty

Centra

Centrum komputační lingvistiky

Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: MŠMT LN00A063
Období řešení:2000 - 2004


Centrum komputační lingvistiky

Více informací:
http://www.centrumkomputacnilingvistiky.cz/
http://ckl.zcu.cz/

Vedoucí: Prof. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
Zadavatel: MŠMT LC536
Období řešení:2005 - 2011


Centrum pokročilých jaderných technologií

Centrum pokročilých jaderných technologií definuje systém dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích výzkumných organizací a významných průmyslových podniků. Důvodem vzniku CANUT je vybudování strategického partnerství členů konsorcia v oblasti jaderných technologií, ve kterých patří zúčastněné organizace k mezinárodně uznávaným výzkumným institucím a průmyslovým podnikům s dlouhou historickou tradicí. Tyto technologie patří ke klíčovým a prestižním tématům výzkumu v celém světě.


Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: TAČR - Centra Kompetence TE01020455
Období řešení:2012 - 2019


Centrum výzkumu kybernetických systémů

Rozvoj teorie systémů a její aplikace v řízení, inteligentním rozhodování a komunikaci
Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel:
Období řešení:2006 - 2006


Data - algoritmy - rozhodování

Vedoucí: Prof. Ing. Šimandl Miroslav, CSc.
Zadavatel: MŠMT 1M679855601
Období řešení:2005 - 2011


Pokročilé senzory a metody zpracování dat ze senzorů

Centrum se zabývá vývojem pokročilých senzorů a metod pro zpracování senzorových dat pro širokou třídu průmyslových aplikací. Aplikace zahrnují například navigaci v letectví a na železnici a senzorové technologie pro monitorování zdraví budov.


Vedoucí: Doc. Ing. Straka Ondřej, Ph.D.
Zadavatel: TAČR - Centra Kompetence TE02000202
Období řešení:2014 - 2019


Granty

Numerical metod of optimal control system design

Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: GAČR
Období řešení:2001 - 2003


Czech Broadcast News Corpus

Společný projekt s Johns Hopkins University v Baltimore
Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: NSF (USA) No. IIS-9820687, Agr. 8004-48231
Období řešení:2000 - 2000


Speech recognition of a Slavic Language: Czech

Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: NSF(USA) & MŠMT KONTAKT ME293
Období řešení:1998 - 2001


Transcriptions and Annotation of Czech Broadcast News

Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: NSF(USA) No. IIS-9820687, Agr. 8004-48231
Období řešení:2000 - 2000


Voice of America (VOA) Broadcast News Transcript Corpus

Společný projekt s Johns Hopkins University v Baltimore
Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: NSF (USA) No. IIS-9820687, Agr. 8907-48185
Období řešení:1999 - 1999


Automatická analýza spontánní řeči v rozsáhlých archivech audionahrávek

Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: MŠMT 1P05ME786
Období řešení:2006 - 2006


Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii

Hlavním cílem projektu je vyvinutí systému umožňujícího plně automatizovaný proces hlasové konzervace se zvláštním zřetelem na pacienty s indikovanou totální laryngektomií. Systém bude založen na efektivní integraci subsystému pro automatické (nedozorované) nahrávání původního hlasu pacienta, subsystému pro plně automatickou rekonstrukci hlasu z takto pořízených nahrávek pacienta pomocí personalizovaného řečového syntetizéru a metodiky optimálního včlenění procesu hlasové konzervace do logistiky léčby pacientů ORL.


Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: TA ČR, TH02010307
Období řešení:2017 - 2020


Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty

Cílem projektu je inovace a rozvoj výuky, především pak rozšíření možností vlastní domácí přípravy zrakově postižených dětí a žáků aplikací technologie automatické syntézy řeči z textu.
Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: MŠMT CZ.1.07/1.2.00/08.0021
Období řešení:2009 - 2012


Automatické generování prozodie v systémech převodu textu na řeč

Vedoucí: Ing. Mgr. Romportl Jan, Ph.D.
Zadavatel: FRVŠ 1521/2006/G1
Období řešení:2006 - 2006


Automatické vyhledávání klíčových slov v proudu zvukových dat

Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: GA AV ČR 1QS101470516
Období řešení:2005 - 2009


Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu

Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: GAČR GBP103/12/G084
Období řešení:2012 - 2018


Centrum vývoje, výroby a servisu speciálních zařízení pro jadernou energetiku a chemický průmysl

Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: MPO č. FB-C3/12
Období řešení:2000 - 2000


Companions

Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: EU - Evropská komise (EC)
Období řešení:2006 - 2010


Český automobilový řečový korpus pro TEMIC SDS, GmbH

Čeští řečníci nahráni za několika jízdních podmínek; anotace nahrávek. Spolupráce s ČVUT Praha (Doc. Ing. Pollák, CSc. - hlavní řešitel celého projektu), VUT Brno (Doc. Dr. Ing. Jan Černocký). Vlastník databáze: TEMIC SDS, Ltd.
Vedoucí: Prof. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
Zadavatel: TEMIC Speech Dialog Systems, GmbH., Germany
Období řešení:2004 - 2005


DIMAS-CZ Vývoj integrálního multimodálního pomocného systému

Cílem projektu je vývoj multimodálního pomocného systému pro komunikaci člověka se strojem. Pomocným systémem je zde míněn takový systém, který pomáhá uživateli v komunikaci s počítačem a který přitom používá způsoby komunikace obvyklé pro komunikaci mezilidskou.
Vedoucí: Doc. Ing. Železný Miloš, Ph.D.
Zadavatel: MŠMT KONTAKT ME08106
Období řešení:2008 - 2012


Dynamický výběr nejlepší posloupnosti kandidátů v obecné úloze syntézy řeči z textu

Vedoucí: Ing. Tihelka Daniel, Ph.D.
Zadavatel: GAČR 102/06/P205
Období řešení:2006 - 2008


Efektivní metody pro nelineární odhad parametrů časově proměnných systémů

Vedoucí: Prof. Ing. Šimandl Miroslav, CSc.
Zadavatel: GAČR 102/94/0314
Období řešení:1994 - 1996


Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize

Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: MŠMT 2C06020
Období řešení:2006 - 2011


Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize II

Cílem projektu je na základě intenzivního aplikovaného výzkumu vyvinout, otestovat a nasadit v reálném vysílání České televize sadu SW modulů, prototypů a technologií cílených na eliminaci jazykových bariér sluchově handicapovaných diváků.


Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: TA ČR TA01011264
Období řešení:2011 - 2016


Embedded systems Service-based Control for Open manufacturing and Process automation (E-SCOP)

Vedoucí: Ing. Balda Pavel, Ph.D.
Zadavatel: EU - ARTEMIS-2012-1
Období řešení:2013 - 2016


Hlasové technologie v podpoře informační společnosti

Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: GAČR 102/02/0124
Období řešení:2002 - 2004


Identifikace nestacionárních systémů

Vedoucí: Prof. Ing. Šimandl Miroslav, CSc.
Zadavatel: GAČR 102/97/0466
Období řešení:1997 - 1999


Inteligentní elektronická stazka

Cílem projektu je navrhnout a realizovat systém, který nahradí ručně vytvářený záznam o provozu a výkonu vozidel a strojů záznamem digitálním, přičemž maximálně eliminuje možné chyby při obsluze a zároveň neomezí informační obsah záznamu a tím jeho využitelnost.


Vedoucí: Doc. Dr. Ing. Radová Vlasta
Zadavatel: TA ČR TA04031301
Období řešení:2014 - 2017


Inteligentní metody strojového vnímání a porozumění

Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: SGS-2010-054
Období řešení:2010 - 2010


Inteligentní technologie pro zvýšení bezpečnosti letového provozu

Cílem projektu je na základě intenzivního základního a aplikovaného výzkumu vyvinout a v experimentálním režimu otestovat komplexní systém inteligentní komunikace mezi operátory řízení letového provozu a automatickým "počítačovým" pseudopilotem. Tento systém je plánován jako budoucí součást ATM a ATC softwarových systémů firmy CS SOFT, a.s. Výsledky dosažené řešením projektu se zprostředkovaně dotknou každého účastníka/cestujícího, a to zvýšením jeho bezpečnosti při letecké přepravě.
Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: TA ČR TA01030476
Období řešení:2011 - 2015


Kombinované využití fonetických a korpusově založených postupů při odstraňování rušivých jevů v řečové syntéze

Projekt navazuje na naši předchozí práci v oblasti počítačového zpracování řeči a zaměřuje se na základní výzkum problematiky řečové syntézy. Hlavním nosným tématem je konfrontace charakteristik přirozené řeči vycházejících z expertního fonetického popisu a charakteristik řeči získaných počítačovou syntézou s cílem odstranit rušivé prvky v generované řeči a zvýšit efektivnost korpusově založených metod řečové syntézy. Důraz je kladen na detailní analýzu percepčně významných problémů současné syntetické řeči, identifikaci fonetických rysů ovlivňujících její kvalitu a využití takto foneticky motivovaných prvků přímo v algoritmech korpusově založené syntézy. Zvláštní pozornost bude věnována automatické predikci problematických míst ve vytvářené řeči a návrhu odpovídajících modifikací řečového signálu.


Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: GA ČR, GA16-04420S
Období řešení:2016 - 2018


Konzervativní fúze v systémech odhadu propojených v síti

Vedoucí: Prof. Ing. Šimandl Miroslav, CSc.
Zadavatel: GAČR P103 13-07058J
Období řešení:2013 - 2015


MALACH: Multilingual Access to Large Spoken Archives

Společný projekt s Visual History Foundation, Johns Hopkins University v Baltimore, University of Maryland ve Washingtonu, IBM a MFF UK v Praze.


Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: NSF(USA) Project #0122466
Období řešení:2000 - 2006


MATEO / Industrial Controllers

Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: INTERREG IIIC, MAT-8-C4
Období řešení:2006 - 2007


MATEO / Mechatronic centre

Vedoucí: Ing. Sobota Jaroslav, Ph.D.
Zadavatel: INTERREG IIIC, MAT-12-C4
Období řešení:2006 - 2007


MegaWord.cz

Záměrem programového projektu s názvem MegaWord.cz je vyvinout prototyp systému pro automatický převod mluvené české řeči do textu. Jde o systém nové generace, s širokým využitím, který by usnadnil a urychlil přípravu textových dokumentů. Systém bude pracovat v reálném čase se slovníkem významně převyšujícím milion slov a bude vybaven speciálním výslovnostními slovníky geografických názvů v ČR, příjemní, názvy firem registrovaných v ČR, názvy institucí na státní/krajské a okresní úrovni a výslovnostními slovníky nejfrekventovanějších značek výrobků.
Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Období řešení:2009 - 2013


Mechatronics based Rehabilitation at Home (MRH)

Projekt je zaměřen na problematiku mechatronických rehabilitačních pomůcek a zařízení pro domácí použití, které by do jisté míry nahradily pracovníky, kteří asistují při rehabilitačních cvičeních. Průběh cvičení by pak mohl fyzioterapeut sledovat online/offline přes internet a dle výsledků na dálku upravovat jeho náročnost. Tím by se mohla výrazně snížit četnost opakovaných návštěv pacientů v rehabilitačních centrech či rehabilitačních pracovníků u pacientů doma.
Vedoucí: Ing. Sobota Jaroslav, Ph.D.
Zadavatel: INTERREG IVC - Innovation 4 Welfare (I4W)
Období řešení:2010 - 2011


Metody a algoritmy automatického nastavování průmyslových regulátorů a jejich implementace do řídicího systému ZAT – Plant Suite MP

Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: MPO FI-IM3/056
Období řešení:2006 - 2008


Multimodální zpracování lidské znakové a mluvené řeči počítačem pro komunikaci člověk-stroj

Cílem projektu je podpořit systémy používající rozpoznávání mluvené řeči rozpoznáváním vizuálním a na výsledek aplikovat metody vyhledávání informací. Multimodální audio-vizuální rozpoznávání bude aplikováno na úlohu rozpoznávání znakové řeči a na podporu
Vedoucí: Prof. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
Zadavatel: GA AV ČR 1ET101470416
Období řešení:2004 - 2008


Návrh postupu pro automatické značkování změn řečníka v rozhovoru

Cílem předloženého projektu je navrhout postup, který by umožnil v zadaném řečovém signálu automaticky označit okamžiky, ve kterých dochází ke změně řečníka.
Vedoucí: Doc. Dr. Ing. Radová Vlasta
Zadavatel: FRVŠ 2286/2003
Období řešení:2003 - 2003


Návrh robustních regulátorů nízkého řádu pro novou třídu systémů neceločíselného řádu

Automatický návrh a ladění procesních regulátorů je stále jednou z hlavních výzkumných větví teorie řízení, která je motivována množstvím praktických aplikací. Cílem projektu je výzkum a vývoj nové techniky, v níž je identifikace systému těsně svázána s robustním návrhem regulátorů a kompenzátorů nízkého řádu. Nový přístup je založen na experimentálních datech kombinovaných se speciální formou apriorní informace o třídě řízených procesů, kde jsou uvažovány i systémy neceločíselného řádu. Zmíněná třída zahrnuje všechny typické modely procesu včetně dopravního zpoždění.  Navíc je vhodná pro aproximace transcendentních přenosových funkcí získaných z parciálních diferenciálních rovnic popisujících systémy s rozprostřenými parametry. Vzniklá identifikační metoda bude použita pro vývoj několika regulátorů nízkého řádu s funkcí automatického nastavení parametrů (pulsní PID autotuner, reléový PID autotuner, PID regulátor neceločíselného řádu, filtr pro tvarování Nyquistovy křivky). Vyvinuté prototypové algoritmy budou implementovány ve formě funkčních bloků jak na simulační platformě tak na cílovém zařízení reálného času. Na závěr budou hlavní výsledky projektu prezentovány ve formě virtuálních Internetových laboratoří.


Vedoucí: Ing. Čech Martin, Ph.D.
Zadavatel: GAČR - Postdoc GPP103/10/P208
Období řešení:2010 - 2012


Nelineární odhadování a detekce změn stochastických systémů

Vedoucí: Prof. Ing. Šimandl Miroslav, CSc.
Zadavatel: GAČR 102/01/0021
Období řešení:2001 - 2003


Nová robotická dálkově ovládaná technologie pro diagnostiku a opravu ponořených zařízení

Projekt se zabývá výzkumem a vývojem ponorného robotického zařízení (ponorky) pro diagnostiku ponořených technologických zařízení či vnitřních prostor nádrží s pomalu proudící kapalinou. Cílem projektu je vytvoření malé modulární ponorky. Ta bude pracovat v režimu ručního vzdáleného vizuálního navádění (ROV). Při provádění diagnostických operací bude možno ponorku přepnout do autonomního režimu (AUV). V projektu bude vyvinut přípojný modul pro nedestruktivní ultrazvukové zkoušení.


Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: TAČR - ALFA TA01020414
Období řešení:2012 - 2016


Nové metody pro monitorování, ohodnocování a optimalizaci kvality regulace a jejich implementace do řídicího systému ZAT Plant Suite

Cílem projektu je výzkum, vývoj a implementace nových metod pro monitorování, ohodnocování a zvyšování kvality regulace průmyslových regulátorů, konkrétně: 1) stanovení teoreticky dosažitelné meze kvality řízení průmyslových regulátorů a porovnání s reálně dosaženou kvalitou 2) diagnostiku komponent regulační smyčky (čidla, akční členy) 3) automatické ladění regulátorů v uzavřené smyčce umožňující optimalizovat řízení za provozu 4) hledání poruch v technologii, prediktivní údržba


Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: TAČR - ALFA TA01020152
Období řešení:2012 - 2014


Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny

Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: GAČR 102/09/0989
Období řešení:2009 - 2011


Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií

Vedoucí: Prof. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
Zadavatel: GAČR 102/05/0278
Období řešení:2005 - 2007


Nový exaktní přístup k automatickému nastavování průmyslových regulátorů

Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: GAČR 102/02/0425
Období řešení:2002 - 2004


Nový přístup k počítačové syntéze češtiny s využitím Markovových modelů

Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: FRVŠ 451/2000/G1
Období řešení:2000 - 2000


Odhad parametrů a optimalizace struktury perceptronových sítí v úloze identifikace nelineárních systémů

Vedoucí: Ing. Hering Pavel, Ph.D.
Zadavatel: GAČR
Období řešení:2006 - 2008


Plně trénovatelná syntéza české řeči z textu s využitím hlubokých neuronových sítí

Projekt navazuje na naši předchozí práci v oblasti počítačového zpracování řeči a zaměřuje se na základní výzkum problematiky řečové syntézy. Jeho hlavním cílem je navrhnout jednotné plně trénovatelné statistické schémapro generování řeči z textu se zaměřením na český jazyk. Hlavní důraz bude věnován modelu WaveNet, mocné konvoluční hluboké neuronové síti pro generování vysoce kvalitní řeči vzorek po vzorku. Dílčí cíle navrhovaného projektu se týkají výběru a statistického modelování vhodných jazykových a prozodických vlastností a způsobu, jakým je WaveNet využívá. Plně trénovatelný rámec umožní rychle vytvářet nové TTS hlasy a jako generativní model umožní také změnu identity mluvčího a stylu mluvení. Nejdříve bude zkoumán tradiční koncept často používaný v syntéze řeči z textu, ve kterém jsou fonetické a prozodické vlastnosti řeči používány jako dočasné reprezentace mezi vstupním textem a výstupní řečí - lingvistické (fonetické) a prozodické kontexty budou modelovány odděleně různými hlubokými neuronovými sítěmi. Výstupy těchto sítí pak budou použity na vstupu další hluboké neuronové sítě, modelu WaveNet. Dále bude navržen plně trénovatelný end-to-end systém, který bude mapovat vstupní text přímo na výstupní řeč bez nutnosti použít explicitní fonetickou a/nebo prozodickou reprezentaci.


Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: GAČR GA19-19324S
Období řešení:2019 - 2022


Pokročilé algoritmy průmyslové regulace a sekvenčního řízení a jejich implementace do řídicího systému ZAT-Plant Suite MP

Projekt se soustředí na výzkum a vývoj nových pokročilých algoritmů řízení (regulace, sekvenční řízení, optimalizace) vhodných pro realizaci vyspělých řídicích systémů technologických procesů a strojů a jejich implementace do stávajícího řídicího systému ZAT - Plant Suite MP společnosti ZAT a.s. Obsahová náplň projektu reaguje na současné požadavky praxe, kde neustále roste složitost řízených soustav a rychle stoupají nároky na optimalizaci nákladů a kvalitu produkce. Nástroje pro průmyslovou regulaci budou rozšířeny o univerzální regulátor s klouzavým režimem, fuzzy regulátor s grafickou podporou návrhu strategie řízení a univerzální prediktivní regulátor s omezením akční veličiny. Nově zařazené regulátory umožní konfigurovat složité hierarchické strategie řízení se budovanými funkcemi automatického nastavování a optimalizací. Prostředky pro sekvenční řízení budou doplněny o nový modul pro sekvenční řízení založený na grafickém programovacím jazyku SFC (Sequential Function Chart).


Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: MPO - Impulse FI-IM5/030
Období řešení:2008 - 2010


Pokročilý systém řízení pohybu pro mechatronické a robotické aplikace

Cílem projektu je vývoj pokročilého systému řízení pohybu strojů, manipulátorů a robotů. Systém bude doplněn o nadstandardní funkce automatického ladění regulátorů, tlumení reziduálních vibrací mechanických konstrukcí a speciálního interpolátoru pro hladké prostorové trajektorie pohybu víceosých strojů. Vlastnosti systému budou ověřeny na pilotní aplikaci obráběcího stroje pro broušení radiálních vaček s využitím speciálních tvrzených materiálů.


Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: TAČR - ALFA TA01020247
Období řešení:2012 - 2015


Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka

Vedoucí: Prof. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
Zadavatel: MŠMT CZ.1.07/2.2.00/07.0189
Období řešení:2009 - 2012


Programový systém pro inteligentní řízení mechatronických soustav na bázi IPC a jeho aplikace na řízení textilních strojů

Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: MPO č. FB-K3/081
Období řešení:2003 - 2005


Prozodická fráze v současné mluvené češtině: význam, rovnováha, stochastické vzorce

Projekt usiluje o komplexní popis prozodického frázování v češtině, a to konkrétně v mluvě zpravodajské, v uměleckých vyprávěních a ve spontánních dialozích. Akustická doména popisu zahrne dimenzi temporální, amplitudovou, frekvenční a spektrální, vždy s cílem formulovat pro nalezené vzorce fonetickou, případně fonologickou kategorii. Další fonetické analýzy se zaměří na princip vyváženosti a symetrie odrážené zejména v kvantitě slabik, přízvuků a reálných akcentů, včetně ohledu na jejich distribuci. Za naprosto zásadní je ale považován lingvistický aspekt zastoupený syntaktickými a sémantickými analýzami rozsáhlého korpusu mluvených textu. Neobvyklý rozsah analýz bude umožněn poloautomatickým zpracováním korpusu. Důležitost jednotlivých faktorů frázování bude testována v percepčních monitorovacích experimentech s měřením reakčních dob a v komputačních modelech.


Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: GAČR 21-14758S
Období řešení:2021 - 2023


Překlenutí jazykové bariéry komplikující vyšetřování financování terorismu a závažné finanční kriminality

Vedoucí: Prof. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky VD20072010B160
Období řešení:2007 - 2010


Příprava dat pro návrh dialogů využívajících rozpoznávání mluvené češtiny

Vedoucí: Prof. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
Zadavatel: FRVŠ 966/2002
Období řešení:2002 - 2002


Příprava řečového korpusu pro trénování klasifikátorů souvislé řeči v českém národním prostředí

Projekt se zaměřuje na řešení jedné problémové oblasti rozsáhlé a náročné problematiky návrhu systému pro automatické rozpoznávání souvislé řeči počítačem. Konkrétně je řešení postdoktorandského grantu orientováno na přípravu rozsáhlého, elektronicky označkovaného a foneticky vyváženého "řečového korpusu" pro české národní prostředí, který by umožňoval následné modelování "obecného" řečníka s využitím skrytých Markovových modelů.


Vedoucí: Doc. Dr. Ing. Radová Vlasta
Zadavatel: GAČR 102/98/P085
Období řešení:1998 - 2000


Referenční systém polohy letadla

Vedoucí: Prof. Ing. Šimandl Miroslav, CSc.
Zadavatel: TAČR TA03030674
Období řešení:2013 - 2015


Rozpoznávání mluvené řeči v reálných podmínkách

Vedoucí: Prof. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
Zadavatel: GAČR 102/08/0707
Období řešení:2008 - 2011


Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků

Cílem projektu SAMOČET CZ.1.07/1.2.31/02.0019 je inovace a rozvoj vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a zvyšování kompetencí speciálních pracovníků působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a rodičů žáků. Aktivity projektu navazují na projekt ARET CZ.1.07/1.2.00/08.0021 http://aret.zcu.cz, ve kterém byly vytvářeny a ve výuce předmětů Matematika a Fyzika využity tzv. automaticky čtené učební pomůcky (AČUP). V projektu SAMOČET se předpokládá další rozšíření možností vzdělávání zrakově postižených žáků - plánuje se vytvoření nových nástrojů pro automatické čtení dalších specifických předmětů (Němčina, Angličtina, Český jazyk, Chemie, Přírodopis, Pracovní vyučování) a dále sloučení stávajících a nových nástrojů do obecného systému SAMOČET pro vytváření AČUP pokrývajících
problematiku výuky základní školy. Proškolení pedagogové zajistí vytvoření nových AČUP. Projekt si také klade za cíl zvýšit informovanost rodičů žáků o vznikajícím systému tak, aby mohli žáky vést k aktivnímu používání systému SAMOČET při domácí přípravě.
V rámci tohoto projektu jsou vytvářeny AČUP (dostupné na stánkách http://ucebnice.zcu.cz/) pomocí nástroje pro jejich vytváření (na adrese http://ucebnice-admin.zcu.cz/). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: MŠMT CZ.1.07/1.2.31/02.0019
Období řešení:2013 - 2015


Spočitatelné aproximace duálních strategií řízení

Vedoucí: Prof. Ing. Šimandl Miroslav, CSc.
Zadavatel: GAČR 102/08/0442
Období řešení:2008 - 2011


Statistický přístup k automatickému vytvoření databáze řečových jednotek pro syntézu češtiny

Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: GAČR 102/02/P134
Období řešení:2002 - 2004


Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů

Hlavním cílem navrhovaného projektu je výzkum a vývoj softwarových nástrojů pro trvalé uchování a zpřístupnění historických pramenů získaných v rámci dokumentační činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů. Konsorcium ZČU (koordinátor), UK a ÚSTR.


Vedoucí: Prof. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
Zadavatel: NAKI-II, DG16P02B048
Období řešení:2016 - 2019


Teoretické základy pro integrované řízení a optimalizaci technologických procesů

Vedoucí: Prof. Ing. Šimandl Miroslav, CSc.
Zadavatel: GAČR 102/05/2075
Období řešení:2005 - 2007


Teorie a aplikace hlasové komunikace v češtině

Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: GAČR 102/96/K087
Období řešení:1996 - 2001


Universal learning design - inovace interpretačních a komunikačních služeb

Partnerství
Vedoucí: Prof. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
Zadavatel: MŠMT CZ.1.07/2.2.00/07.0133
Období řešení:2009 - 2012


Univerzální prediktivní regulátor pro řízení průmyslových procesů

Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: MPO FI-IM3/037
Období řešení:2006 - 2008


Vícejazyčná automatická detekce strukturálních událostí v mluvené řeči

Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: MŠMT
Období řešení:2007 - 2009


Vizuální syntéza češtiny metodou parametrického modelu jako doplňek řečového syntetizéru

Vedoucí: Doc. Ing. Železný Miloš, Ph.D.
Zadavatel: GAČR 102/03/0650
Období řešení:2003 - 2005


Využití multimediálního výkladového slovníku pro moderní výuku češtiny

Cílem projektu je zásadní kvalitativní a obsahová inovace Internetového slovníku současné češtiny zapojením zvukových a obrazových informací a nových funkcionalit se zaměřením na interiorizaci jeho užívání studenty češtiny (mateřštiny i cizího jazyka) i širokou veřejností, včetně osob se smyslovým handicapem. Jde o:
1. zpracování zvukové stránky slovníku, ozvučení heslových slov a přípravu 2 syntetických hlasů k ozvučení výkladů a příkladů, a to v několika modalitách: pro běžné mluvčí, pro cizince učící se jazyk, pro nevidomé a slabozraké i pro nedoslýchavé;
2. zpracování slovotvorné a tematické klasifikace hesel;
3. vytvoření klasifikované databáze tzv. usage notes;
4. začlenění obrazového materiálu;
5. vytvoření nástroje pro přípravu výukových materiálů pro žáky a studenty ZŠ a SŠ.


Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: TAČR TL05000546
Období řešení:2021 - 2023


Vývoj obecné metodiky a CAE systému pro podporu projektování a správy kabelových systémů (I&C. Energo, a.s.)

Vedoucí: Ing. Hajšman Václav, Ph.D.
Zadavatel: MPO FI-IM3/173
Období řešení:2006 - 2008


Výzkum a vývoj automatického systému aktivního řízení lunet pro vyvažování klikových hřídelů při obrábění

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nového produktu automatického systému vyvažování klikových hřídelí při úvodní ustavení a v průběhu jejich opracování. Jedná se o unikátní řešení, které dosud nebylo aplikováno v průmyslové praxi s přímým dopadem na kvalitu prováděných operací i celkovou produktivitu práce.


Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: MPO - TIP FR-TI1/522
Období řešení:2009 - 2012


Výzkum a vývoj informačního systému pro podporu rozhodování v oblasti snižování nákladů na údržbu a zvyšování spolehlivosti parních turbín a vybraných zařízení elektrárenských strojoven

Cílem projektu je výzkum modelů, metod a vývoj prototypu informačního systému sofistikované podpory efektivního řízení a plánování v oblasti servisní údržby parních turbín a vybraných zařízení strojoven elektrárenských bloků. Bude vytvořen komplexní databázový, simulační a výpočetní nástroj pro plánování a odhad efektivních potřeb údržby, logistiky a servisních nákladů. Tento systém bude využíván jako podpůrný prostředek pro snižování nákladů na údržbu a dosažení vysoké úrovně spolehlivosti i dostupnosti především nově rekonstruovaných strojů, a pro zajištění dalších servisních služeb nově zavedených společností ŠKODA POWER a.s. Zavedení nového sortimentu poskytovaných služeb bude velkým přínosem pro rozšíření a zároveň zkvalitnění škály produktů, které ŠKODA POWER a.s. nabízí jak na tuzemském tak na zahraničním trhu v oblasti energetických strojoven.
Vedoucí: Doc. Ing. Janeček Eduard, CSc.
Zadavatel: MPO FR-TI1/258
Období řešení:2009 - 2013


Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovitelných zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR

Cílem projektu je formou softwarových nástrojů a studií poskytovat podporu pro bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů a to aktuálně pro smluvní období ČR a EU do r. 2020 a vysoce aktuálně pro období masivního nasazení fotovoltaických zdrojů v současném období. Pracoviště předkládající tento projekt jíž byla v posledním roce od tohoto procesu relevantně ale nesystematicky zapojena. Významné je však to, aby pro tento vysoce náročný proces byly systematicky podpořeny výzkumné a vývojové kapacity, které se mu po rozhodující část tohoto procesu budou věnovat. Výstupy tohoto projektu budou využitelné u provozovatelů přenosové a distribuční sítě, u regulačního úřadu popřípadě i u ogránů státní správy mající vazbu na elektrizační soustavu ČR. Výsledky mohou být ekonomicky výrazně zhodnoceny v zemíchm, které se budou nacházet v procesu integrace OZE do ES v podobných podmínkách jako ČR.
Vedoucí: Doc. Ing. Janeček Eduard, CSc.
Zadavatel: TA ČR TA01020865
Období řešení:2011 - 2015


Výzkum a vývoj modulárního robotického manipulátoru pro nasazení v odmašťovacích a odlakovacích linkách

Úkolem výzkumných a vývojových prací bude vytvoření univerzálního modulárního víceosého robotického manipulátoru pro nasazení v odmašťovacích a odlakovacích linkách. Nejprve bude proveden návrh hybridní mechanické konstrukce robotu. Dalším cílem je výzkum a vývoj pokročilých algoritmů pro řízení pohybu robotických manipulátorů. S řízením pohybu jsou spojeny dílčí problémy, které budou řešeny, zejména sledování časově optimální trajektorie, synchronizace pohybu ve více osách optimalizace posloupnosti manipulačních kroků a tlumení reziduálních vibracímechanické konstrukce stroje. Navržené algoritmy budou integrovány do knihovny funkčních bloků systému Matlab/Simulink a implementovány na zvolené hardwarové platformě pro řízení robotu. Bude navržen a vytvořen modul komunikace s nadřazeným systémem řízení linky. Pro praktické zkoušky a odladění systému bude postaven prototypový manipulátor, který bude otestován na reálné mycí lince.


Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: MPO - TIP FR-TI1/174
Období řešení:2009 - 2011


Výzkum a vývoj pokročilého systému pro řízení a ovládání jevištní a scénické techniky

Cílem projektu je vývoj nového řídicího systému jevištní a scénické techniky. Hlavní část projektu tvoří výzkum, vývoj a implementace nových pokročilých algoritmů řízení pohybu (časově optimální jednodimenzionální pohyb s omezením, časově optimální pohyb po prostorové křivce s omezením, hladké napojování trajektorií pohybu, potlačení reziduálních vibrací pružných mechanických soustav, detekce náhlých změn zatížení pohonu). Součástí projektu je též vývoj podpůrných návrhových nástrojů vhodných pro realizaci nových a inovaci již nasazených řídicích systémů jevištní a scénické techniky společnosti ZAT a.s. Celý soubor vyvinutých SW a HW komponent bude integrován do nového řídicího systému ZAT SMC (Stage Motion Control).


Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: MPO - TIP FR-TI1/077
Období řešení:2009 - 2011


Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně

Cílem projektu je s využitím dostupných poznatků a navržených metod vyvinout komplexní systém pro podporu výběru vhodného dárce pro transplantaci kostní dřeně. Je potřeba provést analýzu problematik nutnou pro tvorbu koncepčního návrhu metod pro vyhledávání HLA shodného dárce. Poté na základě specifikovaných funkcionalit a provedených analýz provést algoritmizaci, ověřit metody koncepčního návrhu, obohatit algoritmus o kódové značení MAC a oceňovací funkci vztahující se k diagnóze pacienta. Po tomto kroku má následovat vývoj prototypu cílového software a na závěr implementace aplikací pro jednotlivé uživatele a zapojení do stávajícího informačního a komunikačního systému včetně ověřovacího a testovacího provozu. Během celého projektu bude inovována a rozšiřována systémová podpora a vzhledem k budoucímu komerčnímu využití bude vytvářeno testovací centrum.
Vedoucí: Doc. Ing. Janeček Eduard, CSc.
Zadavatel: TA ČR TA01010342
Období řešení:2011 - 2014


Výzkum a vývoj pokročilých testovacích systémů pro automobilový průmysl

Cílem projektu je vyvinutí nástrojů pro efektivní budování testovacích systémů pro automobilový průmysl. Tyto nástroje jsou zaměřeny na tři hlavní oblasti. První oblastí je výzkum, vývoj a implementace pokročilých algoritmů řízení mechatronických soustav do vytipovaných cílových prostředí (Matlab-Simulink, LabVIEW, dSpace, REX). Druhou oblastí je vývoj prostředí pro simulaci hardware in the loop (HIL) pro operační systémy Linux a Phar Lap ETS. Třetí oblast je návrh konstrukce robotického manipulátoru vhodného pro zvolenou třídu různých testovacích systémů. Výsledky projektu budou ověřeny na prototypu vybraného testovacího stendu firmy ZF.


Vedoucí: Ing. Balda Pavel, Ph.D.
Zadavatel: MPO - TIP FR-TI1/394
Období řešení:2009 - 2012


Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách

Cílem tohoto projektu je vyvinout diagnostický prototyp pro detekci a lokalizaci rubbingu v parních turbínách. Tento systém bude využíván pro odhalení jevu, při kterém dochází ke kontaktu rotoru a statoru. Pro tento jev je charakteristické jednak nadměrné opotřebovávání součástí, které jsou v kontaktu, a jednak zvýšené teplotní namáhání, které následně ovlivňuje dynamické vlastnosti rotujících částí. Vyvinutý diagnostický systém bude určen pro výrobce parních turbín ŠKODA POWER a.s. Zavedení tohoto systému bude velkým přínosem ve zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti jak již instalovaných tak v budoucnu vyrobených a dodaných parních turbín společnosti ŠKODA POWER a.s. v rámci jak České republiky tak i zahraničí.
Vedoucí: Doc. Ing. Janeček Eduard, CSc.
Zadavatel: MPO FR-TI1/196
Období řešení:2009 - 2012


Výzkum a vývoj řídicího systému pro vestavné řízení na bázi nových výkonných mikrokontrolérů

Budou vyvinuty nové řídicí jednotky firmy MIKROKLIMA a příslušný řídicí systém pro vestavné řízení, který jako jeden z prvních umožní plnohodnotný rychlý vývoj aplikací pro mikrokontroléry se zabudovanými periferiemi. Programování a diagnostika řídicích jednotek bude probíhat v komfortním grafickém prostředí namísto dosud převládajícího zdlouhavého a k chybám náchylného ručního psaní kódu. Zároveň budou vyvinuty pokročilé řídicí algoritmy orientované na energeticky úsporné řízení HVAC systémů


Vedoucí: Ing. Balda Pavel, Ph.D.
Zadavatel: TAČR - ALFA TA01020379
Období řešení:2012 - 2014


Výzkum a vývoj systému "Wide Area Monitoring" pro oblast distribuční energetiky

Předmětem projektu je výzkum a vývoj Wide Area Monitoring System (WAMS) pro distribuční sítě. Tento systém bude využíván pro zvýšení spolehlivosti provozu a bezpečnosti řízení distribučních sítí. Součástí projektu je průzkum možnosti využití technického řešení a funkcí WAMS pro budoucí sítě typu Smart Grid.Systém WAM je založen na synchronním měření fázorů s rychlým vzorkováním, která jsou doplněna o měření z jiných zdrojů. V rámci řešení projektu budou pro účely testování osazena vybraná místa distribuční sítě měřením fázorů napětí a proudů a budou ověřeny realizované vyšší funkce.Vyšší funkce jsou zaměřeny na dynamickou estimaci stavu distribuční sítě (s plánovanou odezvou 1s) a on-line identifikaci parametrů prvků sítě. Tyto funkce bude možné použít pro optimalizaci konfigurace soustavy s ohledem na minimalizaci ztrát a stabilitu soustavy.
Vedoucí: Doc. Ing. Janeček Eduard, CSc.
Zadavatel: MPO FR-TI1/462
Období řešení:2009 - 2012


Výzkum, vývoj a validace univerzální technologie pro potřeby moderních ultrazvukových kontrol svarových spojů komplexních potrubních systémů jaderných elektráren

Hlavním cílem projektu je vývoj nové technologie ultrazvukové kontroly svarových spojů potrubních systémů jaderných elektráren a její ověření na zkušebních tělesech s implantovanými necelistvostmi. Klíčovým prvkem bude nový univerzální manipulátor, který umožní rutinním způsobem provádět ultrazvukovou diagnostiku progresivní metodou rozmítaného paprsku (phased array, zkr. PA) na běžných i komplexních typech svarů. Bude konstruován tak, aby byl použitelný i pro další robotické aplikace v jiných odvětvích. Navíc jeho jednotlivé komponenty (řídicí systém na bázi standardu PLCOpen, jednotka pro operátorské navádění efektoru pomocí taktilních čidel) budou univerzální a přenositelné i na jiné robotické platformy. Projekt je koncipován tak, aby příjemce mohl po jeho skončení ověřenou PA technologii se skenerem nabízet i třetím stranám jako hotový produkt, který výrazně urychlí a usnadní diagnostiku svarů. Vyvinutá technologie bude globálně konkurenceschopná především díky své univerzálnosti a šíři využití.


Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: TAČR - ALFA TA01020457
Období řešení:2011 - 2014


Zpřesnění řízení a animace v úloze syntézy znakované řeči z textu

Tento POST-DOC projekt se zabývá výzkumem metod pro zlepšení systému počítačové syntézy české
znakované řeči.
Vedoucí: Ing. Krňoul Zdeněk, Ph.D.
Zadavatel: GAČR 102/09/P609
Období řešení:2009 - 2011


Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi

Po stránce společenského přínosu je hlavním cílem projektu zpřístupnění jedinečného jazykového materiálu z dotazů položených jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nejširší veřejnosti ve zcela nové, uživatelsky přívětivé softwarové databázi jazykové problematiky řešené v jazykové poradně. Konsorcium ÚJČ AV ČR, v. v. i. (koordinátor) a ZČU.


Vedoucí: Prof. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
Zadavatel: NAKI-II, DG16P02B009
Období řešení:2016 - 2019


Zpřístupnění rozsáhlého video archivu kulturního dědictví pomocí metod automatického rozpoznávání mluvené řeči a strojového překladu. (AMALACH)

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj softwarových nástrojů pro zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu obsahujícího svědectví lidí, kteří přežili holokaust. Tento archiv, vytvořený v 90. letech 20. století a spravovaný v současné době USC (University of Southern California) Shoah Foundation Institute (http://dornsife.usc.edu/vhi), obsahuje více než 110 tisíc hodin záznamů v 32 jazycích, přičemž přibližně polovina těchto rozhovorů je vedena v angličtině. Orientace v archivu bez použití dobře fungujícího vyhledávacího softwaru je velmi obtížná. Naším cílem je proto využít pokročilé metody rozpoznávání souvislé řeči, automatického vyhledávání informací a strojového překladu k tomu, abychom vyvinuli efektivně fungující systém schopný rychle a kvalitně (tj. přesně) vyhledávat zadané dotazy (přinejmenším) v česky a anglicky mluvených výpovědích zmíněného archivu.


Vedoucí: Prof. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
Zadavatel: MK DF12P01OVV022
Období řešení:2012 - 2015