Skip to content

System Analysis (SYA)

Credits: 5 ( Lectures: 2, Practical lessons: 2)
Semester: ZS
Ending: zp; zk
Guarantor: Hajšman Václav
Lecturer: Fetter Miloš Hajšman Václav
Practical lesson lecturer: Fetter Miloš, Hajšman Václav

Annotation

Course objectives:
The goal of this course is to introduce to students basic principles of system analysis methods including their computer aid. 

Requirements on student
Credit: project processed within semester and final report 
Exam: adequate knowledge of delivered and practiced course content, results achieved within semester can affect final evaluation 

Content
System theory - fundamental concepts. Contents of system analysis. General principles of system analysis. Significance of system analysis in SW development process. Structured methods of system analysis - SA/SD. Object-oriented methods of system analysis - UML. Database systems - basic terms and characteristics. Data modeling - ERA models, relational models. SQL language fundamentals - DDL, DML. Computer aid of system analysis - CASE systems. 

Syllabus

Teorie systémů - základní pojmy. Vymezení obsahu systémové analýzy. Obecné principy systémové analýzy. Význam systémové analýzy v procesu vývoje SW systémů. Strukturované metody systémové analýzy - SA/SD. Objektově-orientované metody systémové analýzy - UML. Databázové systémy - základní pojmy a vlastnosti. Datové modelování - ERA modely, relační modely. Základy jazyka SQL - DDL, DML. Počítačová podpora systémové analýzy - CASE systémy. Requirements

Zápočet: referát v průběhu semestru 
Zkouška: odpovídající znalost odpřednesené a procvičené látky, u zkoušky se zohledňují výsledky dosažené v průběhu semestru Literature