Přejít na obsah

Teorie řízení (TŘ)

Kredity: 4 ( Přednášky: 2, Cvičení: 2)
Semestr: LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Tůma František
Přednášející: Tůma František
Cvičící: Tůma František, Hanzlíček Zdeněk, Škarda Radek

Anotace

Rozvíjí poznatky kybernetiky a buduje ucelenou teorii automatického řízení spojitých lineárních/nelineárních systémů. Základní typy řízených soustav, popis a dynamické vlastnosti, identifikace parametrů, stabilita, kvalita, základnídruhy regulátorů a jejich optimální nastavení. Syntéza optimálních systémů automatického řízení, zejména pro průmyslové aplikace.

Přehled látky

Stránky TŘ jsou od 14.2.2008 umístěny na portálu ZČU (portal.zcu.cz), proto se budou aktuální informace, ev. studijní materiály objevovat přednostně tam. Zde se aktuality mohou objevit s menším zpožděním.

 Požadavky

POKYNY pro kontrolní testy, závěrečnou klasifikaci cvičení, zápočet a přihlašování ke zkoušce

Kontrolní testy, referáty:

Otázky v kontrolních testech reflektují problematiku probranou v přednáškách a ve cvičení (k termínu konání testu). Jde o testy vědomostní, tj. bez použití literatury. Každý test by měl trvat cca 20 minut. Sestavení konkrétních testů je v kompetenci jednotlivých vyučujících. Každý test je ohodnocen stejným počtem 20 bodů.

Kvalitně vypracované a včas odevzdané referáty mohou být bodově bonifikovány kladně, referáty vracené k opravě naopak záporně. Výsledná bonifikace bude zahrnuta do klasifikace cvičení.

Pozn.: U kombinovaného studia nahrazuje referáty individuální Semestrální práce.

Klasifikace cvičení:

Výsledná známka ze cvičení se pak určí z celkového bodového zisku ze všech testů za semestr a výsledné bonifikace za referáty/semestrální práci následovně:

 

KY, TŘ, AŘ1: AŘ2:
40 - 36 bodů = 1 20 - 18 bodů = 1
35 - 31 bodů = 2 17 - 15 bodů = 2
30 - 25 bodů = 3 14 - 12 bodů = 3

 

Podmínkou získání zápočtu je tedy dosažení:

KY, TŘ, AŘ1: AŘ2:
25 bodů 12 bodů

Zápočet:

Se studenty, kteří nesplní bodovou hranici pro získání zápočtu, je možné napsat nejvýše jeden opravný - záchranný test. Ten by měl představovat průřez látkou za celý semestr (cvičení i přednášky), trvat by měl maximálně 50 minut. Za vhodný termín pro napsání opravného testu považuji zápočtový týden, nebo 1. týden zkouškového období. Test lze napsat společně pro všechny nominované studenty pod vedením asistenta, který garantuje skladbu testu, objektivitu opravení a vyhlášení/zveřejnění výsledků (pozor na zákon na ochranu osobnosti!).

O nominaci studenta na záchranný test rozhoduje výlučně asistent, vedoucí jeho cvičení.

Studentovi, který nevyhoví ani v opravném testu doporučte znovuzápis předmětu v nad-cházejícím akademickém roce.

Při zápisu zápočtu do indexu sdělte každému studentovi individuálně jeho klasifikaci ze cvičení (zohledňuje se u zkoušky). Tuto klasifikaci zapište studentovi do docházkového listu v rubrice „Cvičení“. Do rubriky „Zápočet“ zapište datum zápisu zápočtu (totožné s datem v indexu, uvádí se do zkušební zprávy a PC evidence studijních výsledků).

Přihlašování na zkoušku:

Přihlašování na zkoušku bude prováděno studenty elektronicky v IS-STAG ve zkušebních termínech vypsaných zkoušejícím, po konzultaci a odsouhlasení termínů studenty na závě- rečných přednáškách.

Poznámka:

Obecné pokyny k vypracování referátů, sylabus přednášek, harmonogram cvičení a otázky ke zkoušce jsou na vývěsce před laboratoří a též ke stažení na katedrálním webu u příslušného předmětu (TŘ, KY, AŘ1, AŘ2).Literatura

Tůma F.: Teorie řízení, skriptum ZČU, Plzeň 2005
Tůma F.: Automatické řízení 1, skriptum ZČU, Plzeň 2007Text

Užitečný m-file MATLABu pro výpočet a vykreslení frekvenčních charakteristik

Pan Petr Lachman vytvořil v rámci projektu PRJ4 jednoduchý a názorný nátroj pro výpočet a vykreslení frekvenční charakteristiky v komplexní rovině (Nyquist) a v logaritmických souřadnicích (Bode) - viz referát R3a.

BONUS: Doporučené frekvence

Zajímavá funkce! Vypočte deset frekvencí vhodných pro nastavení generátoru při měření frekvenční charakteristiky (viz referát R3b) a odešle je do vektoru v Matlabu (proměnná doporucenef). Zároveň tyto hodnoty vykreslí na Nyquist graf. (frekchar.zip, frekchar-uziv.zip)

GMK - geometrické místo kořenů

viz. gmk-tabulka.jpg a http://dce.felk.cvut.cz/sri2/ss/Analyza/gmk.htm

Meda

O MEDĚ

 Soubory ke stažení

Soubory .DOC
harmonogram-cviceni-05.doc Harmonogram cvičení
otazky-zk.doc Otázky ke zkoušce
sylabus-prednasek-07.doc Sylabus přednášek
tr-r-pokyn.doc Pokyny pro zpracování referátů
tr-r1.doc Zadání referátu R1
tr-r2.doc Zadání referátu R2
tr-r3a.doc Zadání referátu R3a
tr-r3b.doc Zadání referátu R3b
tr-r4.doc Zadání referátu R4
tr-r5.doc Zadání referátu R5
tr-r6.doc Zadání referátu R6
Soubory .GIF
meda-01.gif Meda a snadno a rychle
meda-02.gif Meda a snadno a rychle
Soubory .JPG
gmk-tabulka.jpg Geometrické místo kořenů
Soubory .PDF
Meda4.pdf Meda snadno a rychle
harmonogram-cviceni-05.pdf Harmonogram cvičení
otazky-zk.pdf Otázky ke zkoušce
priklady.pdf Příklady k procvičení
sylabus-prednasek-07.pdf Sylabus přednášek
tr-r-pokyn.pdf Pokyny pro zpracování referátů
tr-r1.pdf Zadání referátu R1
tr-r2.pdf Zadání referátu R2
tr-r3a.pdf Zadání referátu R3a
tr-r3b.pdf Zadání referátu R3b
tr-r4.pdf Zadání referátu R4
tr-r5.pdf Zadání referátu R5
tr-r6.pdf Zadání referátu R6
Soubory .ZIP
frekchar-uziv.zip Výpočet bodů GMK v Matlabu
frekchar.zip Výpočet bodů GMK v Matlabu